Waarin beleggen we?

Pensioenfonds Honeywell belegt in:

  • vastrentende waarden, zoals staats- en bedrijfsobligaties en hypotheken;
  • aandelen, verdeeld over een tweetal portefeuilles met een verschillend karakter;
  • grondstoffen en edelmetalen;
  • liquiditeiten, alleen als dat onder bepaalde marktomstandigheden nodig is.

In onderstaande tabel is de verdeling in procenten aangegeven en de bandbreedtes die daarbij worden aangehouden.

Strategische verdeling

Weging

Bandbreedte

Vastrentende waarden62,0%57,0% - 67,0%
Aandelen35,0%30,0% - 40,0%
Grondstoffen1,2%0,0% - 5,0%
Edelmetalen1,8%0,0% - 5,0%
Liquiditeiten0,0%-/- 5,0% - 5,0%

Uitsluitingen

Het pensioenfonds onthoudt zich van beleggingen die verboden zijn op grond van Nederlands en internationaal recht. Door het conflict tussen Oekraïne en Rusland, heeft de EU een verordening opgesteld waarin een aantal nieuwe uitsluitingen/voorwaarden tot uitsluitingen zijn opgenomen. Deze verordening komt in aanvulling op een bestaande uitsluitingenlijst van de EU.

Pensioenfonds Honeywell heeft van haar vermogensbeheerders de bevestiging ontvangen dat zij voldoen aan deze verordening.

Gedragscode

Het pensioenfonds zorgt ervoor dat bij de personen die verantwoordelijk zijn voor (de uitvoering van) het beleggingsbeleid geen tegenstrijdige belangen spelen. Er mag geen sprake zijn van belangenverstrengeling. Deze personen zijn gebonden aan de door het pensioenfonds opgestelde gedragscode. Deze gedragscode voldoet aan de eisen die DNB en de AFM hieraan stellen.

Het pensioenfonds heeft een zogeheten compliance officer die toeziet op de juiste naleving van de gedragscode.

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Op 10 maart 2021 is de Europese SFDR in werking getreden. Dit is een onderdeel van de European Green Deal, een reeks beleidsinitiatieven van de Europese Commissie met als overkoepelende doelstelling om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken, en daarmee het eerste klimaatneutrale continent te worden.

Inzake de SFDR verklaart Stichting Pensioenfonds Honeywell het volgende: De gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s in de beleggingsbeslissingsprocedure van Stichting Pensioenfonds Honeywell zijn te vinden in de “Verklaring inzake Beleggingsbeginselen”.

Stichting Pensioenfonds Honeywell houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de Regulatory Technical Standards (‘RTS’) over de transparantievereisten. Het fonds rapporteert geen indicatoren over ongunstige effecten met betrekking tot de RTS. Ook wordt er geen rekening gehouden met de eventuele effecten van duurzaamheidsrisico's op het rendement van de financiële producten.

De belangrijkste reden, waarom het fonds verklaart dat de belangrijkste ongunstige effecten niet in aanmerking genomen worden, is:

Stichting Pensioenfonds Honeywell is van mening dat het niet de strekking van de wetgeving lijkt te zijn om partijen de mogelijkheid te ontnemen om op een minder uitgebreid niveau (d.w.z. zonder rapportage over een groot palet aan indicatoren) aan due diligence te doen. Anders ondervindt het fonds dat op eigen initiatief aan due diligence doet daar de nadelen van door middel van additionele, arbeidsintensieve en kostbare rapportages. Deze mening wordt ondersteund door de AFM die in haar sectorbrief van 16 december 2020 laat weten dat pensioenfondsen rekening mogen houden met de omvang, aard en complexiteit van haar activiteiten en producten. Verder laat de AFM weten dat een positieve verklaring een wezenlijke impact zou hebben op de rapportageplicht van het fonds.

Stichting Pensioenfonds Honeywell blijft ondertussen onverminderd doorgaan met de uitvoering en verdere ontwikkeling van haar Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB / ESG)-beleid. Meer hierover leest u op onze website in de ”Verklaring inzake Beleggingsbeginselen”.

 

Deelnemers dienen goed geïnformeerd te worden over hoe het pensioenfonds de ingelegde middelen belegt. Wetgeving ondersteunt deze behoefte door eisen te stellen aan de informatie. Zo is er op Europees niveau onder andere de herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn “shareholders rights directive II” (SRD II), die november 2019 omgezet is in nationale wetgeving. In dit document “Transparantie en aandeelhoudersbetrokkenheid” verstrekt Stichting Pensioenfonds Honeywell dan ook graag de deelnemersinformatie waar in deze richtlijn om wordt gevraagd.

 

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) schrijft voor dat het pensioenfonds aangeeft op welke wijze zijn beloningsbeleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico’s. Het pensioenfonds houdt bij zijn beloningsbeleid geen rekening met duurzaamheidsrisico’s. Het beloningsbeleid van het pensioenfonds voldoet aan de Code Pensioenfondsen.

 

Het bestuur van het pensioenfonds heeft bepaald dat de pensioenregeling onder SFDR wordt aangemerkt als een artikel 6 “Overig product”.