• A (1)
 • B (2)
 • C (1)
 • D (2)
 • E (1)
 • F (1)
 • G (0)
 • H (1)
 • I (0)
 • J (0)
 • K (0)
 • L (0)
 • M (1)
 • N (0)
 • O (3)
 • P (8)
 • Q (0)
 • R (0)
 • S (0)
 • T (1)
 • U (0)
 • V (1)
 • W (4)
 • X (0)
 • Y (0)
 • Z (0)

Woordenboek

Afkoop

Als een pensioen kleiner is dan een wettelijk bepaald bedrag, wordt het pensioen op de pensioeningangsdatum afgekocht. De grens voor afkoop is € 592,51 per jaar (2024).

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad wordt berekend op basis van het gemiddelde uit 12 maanden. Uitgangspunt zijn de uitkomsten van de voorafgaande 12 ‘actuele dekkingsgraad’-cijfers.

Bijzonder partnerpensioen

Na een echtscheiding ontvangt de ex-partner een premievrije aanspraak op een deel van het partnerpensioen. Dit is het zogenoemde bijzonder partnerpensioen. De ex-partners kunnen een afwijkende regeling treffen. Recht op bijzonder partnerpensioen kan ook aan de orde zijn als een samenleving eindigt. U moet aan de voorwaarden in het pensioenreglement voldoen.

Conversie

Bij echtscheiding omzetting van het recht van de ex-partner op een deel van het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen in een zelfstandig ouderdomspensioen op het leven van de ex-partner.

De Nederlandsche Bank (DNB)

Bij wet ingestelde instelling, die onder andere de navolging van de Pensioenwet bewaakt, waaronder de inhoud van pensioenreglementen en dergelijke.

Dekkingsgraad

Een dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van het fonds. Is de dekkingsgraad 100%? Dan heeft het fonds precies 1 euro in bezit voor elke euro aan uit te keren pensioen.

Ex-werknemer

Als u niet meer bij Honeywell werkt bent u ex-werknemer. U betaalt geen premie meer en bouwt geen nieuw pensioen meer op bij Pensioenfonds Honeywell. Uw al opgebouwde pensioen blijft bij het pensioenfonds. Ex-werknemers worden ook wel 'slapers' of 'gewezen deelnemers' genoemd.

Franchise

De franchise is dat deel van het salaris waarover u geen pensioen opbouwt omdat u hierover AOW ontvangt. In 2024 is de franchise € 17.545,00.

Huwelijkse voorwaarden

Schriftelijke afspraken die voor of tijdens het huwelijk bij de notaris worden gemaakt over wat wel en niet in het huwelijksgoederengemeenschap valt.

Middelloonregeling

Bij een middelloonregeling is de hoogte van het ouderdomspensioen gekoppeld aan het gemiddelde salaris dat gedurende de opbouwperiode wordt verdiend.

Ongehuwd samenwonen

Het duurzaam voeren van een gemeenschappelijke huishouding door twee ongehuwden. Ook familierelaties vallen onder de regeling zoals broer-zus, neef-neef etc. Alleen familierelaties in de rechte lijn zijn uitgezonderd (ouder-kind, grootouder-kleinkind). De gemeenschappelijke huishouding moet vastliggen in een notariële akte, minimaal zes maanden duren en begonnen zijn voor de pensioendatum.

Opgebouwd pensioen

De tot een bepaalde datum opgebouwde pensioenaanspraken, berekend volgens de 'normale' formules en op basis van de deelnemingstijd tot de rekendatum.

Ouderdomspensioen

Het pensioen dat u krijgt op uw pensioeningangsdatum.

Partner

Hieronder wordt verstaan:

 • de man of vrouw met wie u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft;
 • de ongehuwde man of vrouw met wie u ongetrouwd minimaal zes maanden samenleeft en een gemeenschappelijke huishouding voert. U heeft dit notarieel vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst.

Partnerpensioen

Dit is de pensioenaanspraak voor de achterblijvende partner na het overlijden van de (gewezen) deelnemer. Het gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de (gewezen) deelnemer is overleden.

Pensioendatum

De eerste dag van de maand waarin u 68 jaar wordt.

Pensioengevend salaris

Het pensioengevend salaris is gedeelte van uw salaris dat meetelt voor de pensioenopbouw. Dit is het salaris inclusief het vakantiegeld en de door de werkgever toegezegde vaste jaarlijkse uitkeringen en toeslagen. Er zit een maximum aan het salaris waarover u pensioen kunt opbouwen. Voor 2024 is het maximum € 137.800,-.

Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is gelijk aan het voor u geldende pensioengevend salaris, verminderd met de franchise.

Pensioeningangsdatum

De datum waarop uw pensioen ingaat. Dit is op z'n vroegst als u 55 jaar wordt en uiterlijk als u 5 jaar na uw AOW-datum.

Pensioenwet

Wet die de bescherming van pensioenrechten en veiligstelling daarvan voor de deelnemers beoogt.

Premievrije aanspraak op pensioen

Opgebouwd pensioen van ex-werknemers ('gewezen deelnemers' of 'slapers').

Toeslagverlening

Voorwaardelijke verhoging van de opgebouwde pensioenaanspraken volgens de prijsontwikkeling volgens de prijsindex.

Verevening

Verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding, gebaseerd op de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (vanaf 1 mei 1995). Verevening bij einde ongehuwd samenwonen is mogelijk als daarover afspraken worden gemaakt.

Waardeoverdracht

Overdracht van de waarde van opgebouwd pensioen, van de pensioenuitvoerder van de ene werkgever naar die van een volgende werkgever.

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Regelt vanaf 1 mei 1995 wettelijk de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding; vrijheid om andere verdeling af te spreken dan wel conversie.

Wezenpensioen

Een periodieke uitkering voor uw kinderen na uw overlijden. Uw kinderen ontvangen wezenpensioen tot hun 25e. Er moet aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan.

WIA-grens

Maximum salaris waarover een eventuele WIA-uitkering wordt berekend. Voor 2024 geldt een bedrag van € 71.628.