Zoeken

Toeslagverlening

Voor aanpassing van ingegane pensioenuitkeringen per 1 januari kijken we naar de consumentenprijsindex. Dit is toeslagverlening.

Aanpassing van pensioenaanspraken is altijd voorwaardelijk. 

Maatgevend voor het geven van een toeslag zijn:

  • De koppeling met de prijsindex. 
  • De hoogte van de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds.
  • Door het bestuur vastgestelde beleid.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddeld cijfer dat aangeeft hoe het pensioenfonds op lange termijn haar verplichtingen kan betalen.

Geen recht 
Er bestaat geen recht op toeslagverlening. Op de langere termijn is niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening gaat gebeuren. We reserveren geen geld voor toekomstige toeslagverleningen. Deze financieren we uit toekomstige premies en overrendementen.

Het bestuur van het pensioenfonds beslist elk jaar. Geven we toeslag? En zo ja? Hoe hoog?

In de afgelopen vijf jaar hebben wij de pensioenen voor pensioengerechtigden als volgt verhoogd:

2019: 0,20% - de prijzen stegen van juli 2018 tot en met juni 2019 met 1,49%
2018: 1,00% - de prijzen stegen van juli 2017 tot en met juni 2018 met 1,73%
2017: 0,30% - de prijzen stegen van juli 2016 tot en met juni 2017 met 1,36%
2016: 0,00% - de prijzen daalden van juli 2015 tot en met juni 2016 met 0,32%
2015: 0,00% - de prijzen stegen van juli 2014 tot en met juni 2015 met 0,81%

Wij verwachten dat wij in de komende jaren uw pensioen beperkt kunnen verhogen. Dat betekent dat uw pensioen gedeeltelijk kan meegroeien met de stijging van de prijzen. Uw pensioen blijft daardoor gedeeltelijk waardevast.