Zoeken

Pensioen 1-2-3

Welkom bij Stichting Pensioenfonds Honeywell. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert.

Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw persoonlijke pagina Mijn Pensioen. Daar staan uw gegevens en persoonlijke documenten. Laat daar ook uw e-mailadres achter, zo kunnen we u in de toekomst ook via e-mail over pensioenzaken informeren.

Wilt u weten hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen? Lees dan meer over ons beleggingsbeleid

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag leest u kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 leest u meer over alle onderwerpen van laag 1. In laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige informatie, zoals het pensioenreglement en het jaarverslag van ons pensioenfonds. Alle informatie uit laag 1 en laag 2 kunt u ook uitprinten of opvragen bij onze Pensioendesk.

 

 • In de pensioenregeling bouwt u een ouderdomspensioen op. Dit pensioen wordt levenslang uitgekeerd zodra u met pensioen gaat. Het pensioen gaat standaard in op de eerste van de maand waarin u 68 wordt.

  Ieder dienstjaar bouwt u 1,875% van de pensioengrondslag aan ouderdomspensioen op. Uw pensioenopbouw stopt als u de AOW-leeftijd bereikt heeft.

  Meer informatie?
  Meer informatie over de opbouw van uw pensioen vindt u hier.

  Meer informatie
 • De pensioenregeling van Pensioenfonds Honeywell kent een nabestaandenregeling, met een partner- en wezenpensioen als u overlijdt.

  Partnerpensioen
  Het partnerpensioen bestaat uit twee onderdelen.

  Levenslang partnerpensioen
  Een levenslang partnerpensioen dat 70% is van het ouderdomspensioen dat u kunt bereiken in onze pensioenregeling. Het levenslang partnerpensioen gaat in als u overlijdt en eindigt als uw partner overlijdt.

  Tijdelijk partnerpensioen
  Een tijdelijk partnerpensioen dat 0,491% is van de laatst vastgestelde pensioengrondslag vermenigvuldigd met het aantal jaren dat u tot uw AOW-datum had kunnen bereiken. Het tijdelijk partnerpensioen gaat in als u overlijdt en eindigt als uw partner de AOW-leeftijd bereikt of voor de AOW-leeftijd overlijdt.  

  Wezenpensioen
  Als u overlijdt, hebben uw kinderen recht op wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn; studerende kinderen tot 27 jaar. Het wezenpensioen is per kind 14% van het totaal te bereiken ouderdomspensioen. Kinderen waarvan beide ouders zijn overleden, krijgen 28%.

  Meer informatie
 • Wordt u arbeidsongeschikt en krijgt u een WIA-uitkering? En bouwt u nog pensioen bij ons op? Dan heeft u misschien recht op gehele of gedeeltelijke premievrijstelling. U betaalt dan geen premie voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, maar bouwt toch pensioen op.

  Voor het vaststellen van de hoogte van de voortzetting van uw pensioenopbouw volgen wij de WIA:

  Mate van arbeidsongeschiktheid Percentage voortzetting pensioenopbouw
  80% tot 100% 75%
  65% tot 80% 50,75%
  55% tot 65% 42%
  45% tot 55% 35%
  35% tot 45% 28%
  Minder dan 35% 0%


  Meer informatie over arbeidsongeschiktheid vindt u op www.uwv.nl.

  WIA-excedentpensioen
  Verdient u meer dan € 57.232 (loongrens 2020)? Dan ontvangt u over uw salaris boven dit bedrag geen WIA-uitkering. De pensioenregeling van Pensioenfonds Honeywell kent voor dit deel van uw salaris een WIA-excedentpensioen. Dit is 80% van uw pensioengevend salaris dat hoger is dan de loongrens. De uitkering bedraagt maximaal € 100.000. De hoogte van dit pensioen hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Hiervoor geldt de volgende tabel:

  Bij een arbeidsongeschiktheid van Percentage van het uit te keren WIA-excedentpensioen bij volledige arbeidsongeschiktheid
  80% tot 100% 100%
  65% tot 80% 72,5%
  55% tot 65% 60%
  45% tot 55% 50%
  35% tot 45% 40%
  Minder dan 35% 0%

   

  Meer informatie
 • Uw pensioenregeling voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen over uw salaris tot € 57.232,- (2020).

  Als u arbeidsongeschikt wordt, krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. Voor het salaris boven € 57.232,- (2020) geldt de WIA-excedentregeling.

  Afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt raakt, kunt u toch (gedeeltelijk) pensioen blijven opbouwen. Lees meer.

  Meer informatie
 • Er zijn drie manieren om pensioen op te bouwen.

  A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
  De AOW is het pensioen dat u krijgt van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is hiervoor automatisch verzekerd. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

  De AOW-leeftijd is niet voor iedereen gelijk. De bedragen worden ieder jaar aangepast. Kijk voor de bedragen en de ingangsdatum op www.svb.nl.

  B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
  U bouwt via uw werk pensioen op bij Pensioenfonds Honeywell.

  De hoogte van uw pensioen en dat van uw nabestaanden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijgt u eens per jaar toegestuurd en staat ook op uw persoonlijke pagina Mijn Pensioen. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u – ook bij eventuele vorige werkgevers – heeft opgebouwd.

  C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
  U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten.

  Meer informatie
 • De pensioenregeling van Pensioenfonds Honeywell is een middelloonregeling. Dit betekent dat uw uiteindelijke pensioenuitkering gekoppeld is aan het pensioengevend salaris dat u gemiddeld tijdens uw dienstverband verdient.

  Ieder jaar bouwt u pensioen op over het salaris dat u in dat jaar heeft verdiend tot maximaal € 110.111 (bedrag 2020).

  U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Pensioenfonds Honeywell houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt heet ‘franchise’. Over uw fulltime loon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,875% aan pensioen op.

  Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag zo lang u leeft.

  Meer informatie
 • Bij pensioenopbouw draait alles om de termen franchise en pensioengrondslag. De franchise is een door de CAO-partijen vastgesteld deel van uw salaris (€ 14.167 bedrag per 1 januari 2020) waarover u geen pensioen opbouwt via uw werkgever. De gedachte hierbij is dat u vanaf uw AOW-leeftijd in aanmerking komt voor een AOW-uitkering van de overheid, in feite een soort 'basispensioen'.

  Daarnaast bouwt u elk jaar dat u werkt een ouderdomspensioen op van 1,875% van de pensioengrondslag. Die pensioengrondslag is het pensioengevend jaarsalaris minus de franchise. Het pensioengevend salaris is opgebouwd uit de volgende componenten: twaalf maal het bruto maandsalaris, vermeerderd met de vakantietoeslag en eventuele vaste uitkeringen en toeslagen.

  Voor uw pensioenopbouw geldt een maximumgrens. U bouwt pensioen op tot een salaris van maximaal € 110.111 (2020) per jaar.

  Meer informatie
 • Uw werkgever betaalt de premie voor uw pensioenregeling. U betaalt 10,89% (2020) van de pensioengrondslag.

  Als u in deeltijd werkt, betaalt u de eigen bijdrage naar rato. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw salaris. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook.

  Meer informatie
 • Heeft u geen partner of heeft uw partner zelf een goed inkomen of pensioen, dan kunt u op uw pensioendatum het partnerpensioen (deels) omzetten naar een hoger ouderdomspensioen.

  Het partnerpensioen vervalt dan (deels), maar daar staat een hoger ouderdomspensioen tegenover. Uw eventuele partner moet hiervoor wel schriftelijk toestemming geven.

  Meer informatie
 • De Honeywell-pensioenregeling kent een pensioenleeftijd van 68 jaar.

  Eerder met pensioen
  U heeft de mogelijkheid om eerder (vanaf uw 55e) dan uw pensioenleeftijd met pensioen te gaan. Gaat u meer dan 5 jaar voor uw AOW-datum met (deeltijd)pensioen, bijvoorbeeld op uw 60e? Dan moet u verklaren dat u stopt met werken voor het deel dat u met pensioen gaat. En dat u in de toekomst ook niet meer (gedeeltelijk) gaat werken. Dat is een eis van de Belastingdienst. Uw pensioen wordt daardoor lager. U bouwt namelijk over een kortere periode pensioen op, terwijl bovendien de pensioenuitkering eerder ingaat en dus over een langere periode 'verdeeld' moet worden.

  Later met pensioen
  Gaat u later (tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd) met pensioen, dan wordt uw pensioen hoger. Uw pensioenuitkering hoeft immers over een kortere periode uitbetaald te worden. Voorwaarde voor een latere pensioendatum is dat u blijft doorwerken. Uw werkgever moet ermee instemmen dat u later met pensioen gaat.

  Gedeeltelijk met pensioen
  Het is mogelijk om vanaf 55 jaar gedeeltelijk met pensioen te gaan en daarnaast in deeltijd te blijven werken. Kiest u hiervoor, dan moet u hierover overleggen met uw werkgever.

  Meer informatie
 • Als u met pensioen gaat, ontvangt u een vast bedrag aan pensioen. Het is ook mogelijk om met een hogere pensioenuitkering te starten en daarna een lagere pensioenuitkering te ontvangen.

  Dit is bijvoorbeeld aantrekkelijk als u vlak na uw pensionering plannen heeft die veel geld kosten, zoals het aflossen van uw hypotheek.

  Daarnaast is het mogelijk om met een lagere pensioenuitkering te starten en daarna een hogere pensioenuitkering te ontvangen. De lage uitkering mag niet minder zijn dan 75% van de hoogste uitkering.

  Meer informatie
 • In principe ontvangt u minimaal zes maanden voordat u uw AOW-leeftijd bereikt van ons een formulier waarmee u uw pensioen kunt aanvragen. Hierop kunt u ook uw keuzes voor het ouderdomspensioen aangeven.

  Als u drie maanden voor uw AOW-leeftijd niets van ons heeft gehoord, neemt u dan contact met ons op.

  Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Overleg dan eerst met uw werkgever. Neem daarna contact met ons op. U ontvangt een formulier waarmee u uw pensioen kunt aanvragen.

   

  Meer informatie
 • Bouwde u ook bij uw vorige werkgever pensioen op? Gebruik dan de Pensioenvergelijker om beide pensioenregelingen met elkaar te vergelijken.

  Zo helpt de Pensioenvergelijker u bij het maken van een keuze over waardeoverdracht.

  Meer informatie
 • Wanneer u van baan verandert, kunt u de waarde van uw opgebouwde pensioen overdragen. Dit heet waardeoverdracht. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  1. U gaat pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Honeywell
  Heeft u ergens anders al pensioen opgebouwd? Dan kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar Pensioenfonds Honeywell.

  Wel of geen waardeoverdracht
  Het voordeel van waardeoverdracht is dat u uw pensioen bij elkaar houdt. Het moet echter wel de moeite waard zijn. Dat hangt onder andere af van de verschillen tussen de pensioenregelingen. U kunt altijd eerst een vrijblijvende offerte bij ons aanvragen. Daarna besluit u of u definitief tot waardeoverdracht overgaat.

  Neemt u uw pensioen niet mee? Dan blijft het opgebouwde pensioen staan bij het pensioenfonds waar u pensioen heeft opgebouwd. Als u met pensioen gaat, ontvangt u dit pensioen.

  Voorwaarden waardeoverdracht
  Voor waardeoverdracht is de financiële situatie van het pensioenfonds belangrijk. Wij mogen namelijk alleen meewerken aan waardeoverdracht als onze beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%. Ook de financiële situatie van het andere pensioenfonds moet voldoende zijn.

  Is dat niet zo? Dan kunt u wel waardeoverdracht aanvragen, we zetten het alleen nog niet in gang. Uw opgebouwde pensioen blijft in dat geval bij uw oude pensioenfonds tot de dekkingsgraad goed genoeg is. U krijgt dan uiteraard bericht.

  Aanvragen waardeoverdracht
  U vraagt waardeoverdracht aan met het formulier Aanvraag waardeoverdracht. U ontvangt van Pensioenfonds Honeywell dan een offerte. Hierin staat hoeveel pensioen u bij uw oude pensioenfonds heeft opgebouwd en wat u hiervoor krijgt na waardeoverdracht. De aanvraag is vrijblijvend. Pas als u akkoord gaat met de offerte, regelt het pensioenfonds de feitelijke overdracht. Houd er rekening mee dat het totale traject soms langer dan een jaar kan duren.

  Welke pensioenen kan ik overdragen?
  Pensioenfonds Honeywell kan de waarde van al uw oude pensioenrechten overnemen. Dus niet alleen van uw laatste pensioenuitvoerder maar ook van eerdere uitvoerders als u vaker van baan bent veranderd. Het moet wel gaan om pensioen uit een werkgever - werknemer relatie. Overdracht van privé lijfrente- of koopsompolissen is niet mogelijk.

  2. U gaat ergens anders pensioen opbouwen
  Als u uit dienst gaat, blijft uw pensioen bij ons staan. U kunt er ook voor kiezen dit pensioen mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Van deze waardeoverdracht krijgt u bericht van uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Hoort u niets, neem dan contact op met uw nieuwe pensioenfonds- of verzekeraar. Als u uit dienst gaat omdat u met pensioen gaat, krijgt u pensioen van Pensioenfonds Honeywell. Voorwaarde is dat de aanspraken meer dan € 497,23 (2020) bedragen. Is dat niet het geval, dan worden de aanspraken na twee jaar afgekocht. 

  Meer informatie
 • Binnen deze pensioenregeling kunt u uw ouderdomspensioen op twee momenten omzetten naar partnerpensioen.

  De eerste mogelijkheid is wanneer uw deelname aan onze pensioenregeling beeïndigt.

  De tweede mogelijkheid is op uw pensioendatum. Door deze omzetting wordt uw ouderdomspensioen lager, maar daar staat tegenover dat uw partner als u overlijdt recht heeft op extra partnerpensioen.

  Let op: als u uw ouderdomspensioen eenmaal heeft omgezet, kunt u dit niet meer terugdraaien. 

  Meer informatie
 • De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. In zo’n periode verandert de wereld. Er kunnen daardoor risico’s ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort. Op die risico’s proberen wij ons zo goed mogelijk voor te bereiden.

  Levensverwachting
  Pensioenfonds Honeywell probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Het pensioenfonds moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

  Rente
  De rentestand beïnvloedt de waarde van de pensioenen. Pensioenfondsen en –verzekeraars maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Pensioenfonds Honeywell ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen duur.

  Beleggingen
  Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Pensioenfonds Honeywell ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Rendement op de ene belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenfonds of –verzekeraar kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

  Beleidsdekkingsgraad
  Er zijn meer risico’s waar Pensioenfonds Honeywell rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Pensioenfonds Honeywell moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Besluiten van het fondsbestuur over het beleid over de hoogte van de premie en de indexatie zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. Pensioenfondsen en –verzekeraars moeten bij beleidsbeslissingen gebruik maken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. 

  Kijk hier voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.

  Meer informatie
 • Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in het nieuwe jaar iets minder kopen dan in het voorgaande jaar. Dat heet ‘inflatie’.

  Vanwege de inflatie probeert Pensioenfonds Honeywell uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen met een toeslag. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen.

  Koopkracht

  Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat Pensioenfonds Honeywell niet of niet volledig kan verhogen. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden verhoogd om koopkracht te herstellen.

  Hieronder ziet u of Pensioenfonds Honeywell het opgebouwde pensioen de afgelopen jaren heeft verhoogd:

  Jaar Toeslag Loonstijging* Prijsstijging
  2019 0,20% n.n.b 1,49%
  2018 1,00% n.n.b. 1,73%
  2017 0,30% n.n.b. 1,36%
  2016 0,00% n.n.b. -0,32%
  2015 0,00% 0,00% 0,81%
  2014 0,50% 1,86% 0,59%
  2013 0,47% 2,35% 1,68%
  2012 0,306%** 2,11% 2,43%
  2011 0,00% 2,16% 2,42%
  2010 0,00% 1,66% 1,38%

  *Tot en met 2015 keek Pensioenfonds Honeywell bij het bepalen van de indexatie naar het percentage waarmee de lonen waren gestegen; sinds 1 januari 2016 kijkt Pensioenfonds Honeywell naar de prijsstijging. 
  **De toekenning over 2012 is toegekend op 1-4-2013 in plaats van 1-1-2013.

   

  Wij verwachten dat wij in de komende jaren uw pensioen beperkt kunnen verhogen. Dat betekent dat uw pensioen gedeeltelijk kan meegroeien met de stijging van de prijzen. Uw pensioen blijft daardoor gedeeltelijk waardevast. Ga naar ‘Mijn pensioen’ en bekijk hoe uw pensioen er voor staat.

  Meer informatie
 • Om uw pensioen nu en in de toekomst zeker te stellen, moet Pensioenfonds Honeywell genoeg geld hebben. De beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan of dit het geval is. Het is de verhouding tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen (de uit te betalen pensioenen).

  Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, des te beter de financiële situatie van het pensioenfonds is. Dus bij een beleidsdekkingsgraad boven de 100% heeft het fonds meer geld in kas dan het aan pensioenen moet uitbetalen.

  Andersom geldt hetzelfde: als de beleidsdekkingsgraad onder de 100% is, heeft het pensioenfonds op termijn te weinig geld in kas om de pensioenen uit te betalen.

  Herstelplan
  De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Honeywell is laag. Daarom heeft het pensioenfonds een herstelplan ingediend. Dit plan beschrijft de maatregelen die het pensioenfonds treft om de beleidsdekkingsgraad weer op peil te krijgen. Als het nodig is, neemt het pensioenfonds één van de volgende maatregelen:

  • Pensioenfonds Honeywell verzoekt Honeywell een bedrag bij te storten om de financiële situatie van het pensioenfonds te verbeteren.
  • Uw pensioen wordt niet verhoogd met een toeslag.
  • Uw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen in het uiterste geval. De laatste vijf jaar is dit niet gebeurd.

  Wij verwachten dat wij in de komende jaren uw pensioen niet hoeven te verlagen. Ga naar ‘Mijn pensioen’ en bekijk hoe uw pensioen er voor staat.

  Meer informatie
 • Pensioenfonds Honeywell maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder.

  Ook maakt Pensioenfonds Honeywell kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht.

  Het beheren en beleggen van vermogen kost ook geld. Pensioenfonds Honeywell betaalt bijvoorbeeld voor de aan- en verkoop van aandelen en obligaties.

  Meer informatie
 • Als u werkloos wordt, hoeft u dit niet aan ons door te geven. Let er wel op dat u vanaf dat moment geen pensioen meer opbouwt bij Pensioenfonds Honeywell.

  Premievrije aanspraken
  U houdt bij het einde van de deelneming de aanspraken die u op dat moment heeft opgebouwd. Voorwaarde is dat de aanspraken meer dan € 497,23 (2020) bedragen. Is dat niet het geval, dan worden de aanspraken na twee jaar afgekocht. De opgebouwde aanspraken zijn volledig gefinancierd en er is dan ook geen premie meer verschuldigd na beëindiging van de deelneming in het fonds.

  Meer informatie
 • Jaarlijks ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO bevat een opgave van zowel de door u opgebouwde pensioenrechten, als de te bereiken pensioenaanspraken op uw pensioendatum.

  Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal bij verschillende pensioenfondsen op heeft gebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenverzicht.nl.

  Meer informatie
 • Heeft u vragen of wilt u gebruikmaken van een keuzemogelijkheid?

  Neem dan contact op met onze Pensioendesk, telefoon (050) 582 79 27.

  Of stuur een e-mail naar pf.honeywell@tkppensioen.nl.

  Meer informatie
 • Wanneer u van baan verandert, kunt u de waarde van uw opgebouwde pensioen misschien overdragen. Dit heet waardeoverdracht.

  Er zijn verschillende mogelijkheden:

  1. U gaat pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Honeywell
  Heeft u ergens anders al pensioen opgebouwd? Dan kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar Pensioenfonds Honeywell.

  Wel of geen waardeoverdracht
  Het voordeel van waardeoverdracht is dat u uw pensioen bij elkaar houdt. Het moet echter wel de moeite waard zijn. Dat hangt onder andere af van de verschillen tussen de pensioenregelingen. U kunt altijd eerst een vrijblijvende offerte bij ons aanvragen. Daarna besluit u of u definitief tot waardeoverdracht overgaat.

  Neemt u uw pensioen niet mee? Dan blijft het opgebouwde pensioen staan bij het pensioenfonds waar u pensioen heeft opgebouwd. Als u met pensioen gaat, ontvangt u dit pensioen.

  Voorwaarden waardeoverdracht
  Voor waardeoverdracht is de financiële situatie van het pensioenfonds belangrijk. Wij mogen namelijk alleen meewerken aan waardeoverdracht als onze beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%. Ook de financiële situatie van het andere pensioenfonds moet voldoende zijn.

  Is dat niet zo? Dan kunt u wel waardeoverdracht aanvragen, we zetten het alleen nog niet in gang. Uw opgebouwde pensioen blijft in dat geval bij uw oude pensioenfonds tot de dekkingsgraad goed genoeg is. U krijgt dan uiteraard bericht.

  Aanvragen waardeoverdracht
  U vraagt waardeoverdracht aan met het formulier Aanvraag waardeoverdracht. U ontvangt van Pensioenfonds Honeywell dan een offerte. Hierin staat hoeveel pensioen u bij uw oude pensioenfonds heeft opgebouwd en wat u hiervoor krijgt na waardeoverdracht. De aanvraag is vrijblijvend. Pas als u akkoord gaat met de offerte, regelt het pensioenfonds de feitelijke overdracht. Houd er rekening mee dat het totale traject soms langer dan een jaar kan duren.

  Welke pensioenen kan ik overdragen?
  Pensioenfonds Honeywell kan de waarde van al uw oude pensioenrechten overnemen. Dus niet alleen van uw laatste pensioenuitvoerder maar ook van eerdere uitvoerders als u vaker van baan bent veranderd. Het moet wel gaan om pensioen uit een werkgever - werknemer relatie. Overdracht van privé lijfrente- of koopsompolissen is niet mogelijk.

  2. U gaat ergens anders pensioen opbouwen
  Als u uit dienst gaat, blijft uw pensioen bij ons staan. U kunt er ook voor kiezen dit pensioen mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Van deze waardeoverdracht krijgt u bericht van uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Hoort u niets, neem dan contact met hen op. Als u uit dienst gaat omdat u met pensioen gaat, krijgt u pensioen van Pensioenfonds Honeywell. Voorwaarde is dat de aanspraken meer dan € 497,23 (2020) bedragen. Is dat niet het geval, dan worden de aanspraken na twee jaar afgekocht. 

  Meer informatie
 • Dit hoeft u niet aan ons door te geven. Wij krijgen dit automatisch door van UWV.

  Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
  Wordt u arbeidsongeschikt en krijgt u een WIA-uitkering? En bouwt u nog pensioen bij ons op? Dan heeft u misschien recht op gehele of gedeeltelijke premievrijstelling. U betaalt dan geen premie voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, maar bouwt toch pensioen op.

  Voor het vaststellen van de hoogte van de voortzetting van uw pensioenopbouw volgen wij de WIA:

  Mate van arbeidsongeschiktheid Percentage voortzetting pensioenopbouw
  80% tot 100% 75%
  65% tot 80% 50,75%
  55% tot 65% 42%
  45% tot 55% 35%
  35% tot 45% 28%
  Minder dan 35% 0%

   

  Meer informatie over arbeidsongeschiktheid vindt u op www.uwv.nl.

  WIA-excedentpensioen
  Verdient u meer dan € 57.232 (loongrens 2020)? Dan ontvangt u over uw salaris boven dit bedrag geen WIA-uitkering. De pensioenregeling van Pensioenfonds Honeywell kent voor dit deel van uw salaris een WIA-excedentpensioen. Dit is 80% van uw pensioengevend salaris dat hoger is dan de loongrens maar maximaal € 100.000. De hoogte van dit pensioen hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Hiervoor geldt de volgende tabel:

  Bij een arbeidsongeschiktheid van Percentage van het uit te keren WIA-excedentpensioen bij volledige arbeidsongeschiktheid
  80% tot 100% 100%
  65% tot 80% 72,5%
  55% tot 65% 60%
  45% tot 55% 50%
  35% tot 45% 40%
  Minder dan 35% 0%

   

  Meer informatie
 • De pensioenregeling van Pensioenfonds Honeywell is een zogeheten middelloonregeling. Elk jaar wordt pensioen opgebouwd over het salaris dat in datzelfde jaar wordt ontvangen.

  Het percentage waarmee het pensioen jaarlijks wordt opgebouwd, bedraagt 1,875% van de pensioengrondslag (salaris - franchise).

  Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato op.

  Meer informatie
 • Gaat u trouwen, dan krijgt Pensioenfonds Honeywell hiervan automatisch bericht van de gemeente. Dat gebeurt ook in het geval van een geregistreerd partnerschap.

  Voor uw pensioenregeling wordt een geregistreerd partnerschap gelijkgesteld met een huwelijk. Het feit dat uw verbintenis is vastgelegd is van belang met het oog op de toekenning van een partnerpensioen als u als deelnemer aan de pensioenregeling overlijdt.

  Ongehuwd samenwonenden
  Voor ongehuwd samenwonenden (dus zónder een geregistreerd partnerschap) geldt dat zij in het pensioenreglement vrijwel hetzelfde worden behandeld als gehuwden. De samenleving moet wel in een notariële akte zijn vastgelegd en daarin moet zijn opgenomen dat de partner de begunstigde voor het partnerpensioen is. Uw partner wordt niet bij het fonds vastgelegd. Pas bij uw overlijden of pensionering wordt uw partner geregistreerd.

  Bijzondere afspraken
  Enkele verschillen blijven echter bestaan. De gemeente houdt bijvoorbeeld data van huwelijk en scheiding bij. Zo kan altijd achterhaald worden of en wanneer iemand getrouwd is geweest en met wie. Voor ongehuwd samenwonenden bestaan dit soort registers niet. Er moeten dus bijzondere afspraken worden gemaakt over hoe aangetoond kan worden dat iemand samenwoont, wie de partner is en op welke datum de samenleving is begonnen of geëindigd. Ook de wetgever maakt op een aantal punten in de pensioenwetgeving onderscheid tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden. Pensioenfondsen moeten daar rekening mee houden.
   

  Bent u al met pensioen en krijgt u een nieuwe partner? Lees dan hier verder.

  Meer informatie
 • U hoeft het krijgen van kinderen niet door te geven aan Pensioenfonds Honeywell.

  Wezenpensioen
  Als u als deelnemer aan de pensioenregeling overlijdt, hebben uw kinderen tot de 18-jarige leeftijd recht op wezenpensioen. Kinderen die studeren en voldoen aan de eisen die zijn vermeld in de Wet op de Studiefinanciering, krijgen wezenpensioen tot maximaal hun 27e verjaardag.

  Ouderschapsverlof
  Als u en uw partner een kind krijgen, kunt u gebruik maken van ouderschapsverlof. Hoewel u in dat geval tijdelijk minder gaat werken, blijft u gedurende de verlofperiode op het gebruikelijke niveau pensioen opbouwen.

  Meer informatie
 • Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt, krijgt Pensioenfonds Honeywell automatisch bericht van de gemeente. Alleen als het gaat om de beëindiging van een ongehuwde samenlevingsrelatie of wanneer u in het buitenland bent gescheiden, moet u dit zelf aan het pensioenfonds doorgeven. Een scheiding in het buitenland kunt u doorgeven door een kopie van de scheidingsakte naar ons op te sturen, samen met een kopie van het legitimatiebewijs van u en van uw partner.

  Bij melding van een beëindiging van een ongehuwde samenlevingsrelatie moet u ook de datum doorgeven vanaf wanneer u en uw ex-partner volgens het register Basisregistratie personen niet meer op hetzelfde adres woonden. Voor de vaststelling van het bijzonder partnerpensioen (zie hieronder) houden wij deze datum aan als beëindigingsdatum van uw samenlevingsrelatie.

  Verevenen pensioen
  Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt, maken u en uw ex-partner afspraken over de verdeling van het pensioen. Want uw ex-partner heeft namelijk recht op uitbetaling via het pensioenfonds van een deel van uw ouderdomspensioen. Dit is verevening. De standaardverdeling is dat u beiden de helft krijgt van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Als u afspreekt om uw ouderdomspensioen te verevenen, moet u dit binnen twee jaar nadat u uit elkaar bent gegaan aan Pensioenfonds Honeywell doorgeven. U maakt daarvoor gebruik van het formulier Mededeling van echtscheiding dat wordt uitgegeven door het Ministerie van Justitie. U kunt ook andere afspraken maken. Geef deze ook door aan het pensioenfonds. Ontvangt het fonds geen mededeling dan moet u zelf zorg dragen voor verrekening met uw ex-partner. De wettelijke regeling voor de verdeling van ouderdomspensioen is alleen van toepassing als de scheiding heeft plaatsgevonden na 1 mei 1995.

  Na beëindiging van een ongehuwde samenlevingsrelatie bestaat er geen recht op verevening.

  Bijzonder partnerpensioen
  Als u gaat scheiden, uw geregistreerd partnerschap beëindigt of uw ongehuwde samenlevingsrelatie beëindigt, heeft uw ex-partner recht op partnerpensioen. Dit is het bijzonder partnerpensioen. Dit bijzonder partnerpensioen is het partnerpensioen dat u tot het moment van echtscheiding, beëindiging van het geregistreerd partnerschap of de ongehuwde samenlevingsrelatie bij ons heeft opgebouwd.

  Conversie
  De ex-partner uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap kan ervoor kiezen om het te verevenen ouderdomspensioen en de aanspraak op bijzonder partnerpensioen om te zetten in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Dit heet conversie. Als deelnemer in het fonds moet u hiermee wel instemmen. Als conversie wordt toegepast is dat definitief. Mocht uw ex-partner eerder overlijden dan u zelf, dan kunt u geen recht meer uitoefenen op de geconverteerde aanspraken.

  Afwijkende afspraken
  Als u afwijkende afspraken wilt maken over verevening of bijzonder partnerpensioen, neem dan vooraf contact op met Pensioenfonds Honeywell. Het pensioenfonds kan dan, voor die situaties waarin goedkeuring vereist is, beoordelen of al dan niet met de afwijkende afspraken ingestemd kan worden.

  Meer informatie
 • Ouderschapsverlof
  Als u en uw partner een kind krijgen, kunt u gebruikmaken van ouderschapsverlof. Hoewel u in dat geval tijdelijk minder gaat werken, blijft u gedurende de verlofperiode op het gebruikelijke niveau pensioen opbouwen.

  Onbetaald verlof
  U kunt ook onbetaald verlof opnemen, dat wil zeggen dat u een periode verlof opneemt waarbij het dienstverband doorloopt zonder dat salaris wordt ontvangen. Hiertoe behoort ook verlof in het kader van de Levensloopregeling. De deelneming aan het fonds wordt in die periode opgeschort. U kunt er voor kiezen de opbouw van ouderdomspensioen en het partnerpensioen zelf voort te zetten. U betaalt dan zelf de volledige premies hiervoor aan uw werkgever. Via uw P&O-afdeling kunt u vooraf vragen om een berekening van de verschillende premies.

  Meer informatie
 • Verhuizen naar het buitenland
  Geef een verhuizing naar het buitenland door aan de gemeente. Heeft u uw nieuwe adres doorgegeven? Dan ontvangen wij uw buitenlandse adres automatisch via de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U ontvangt alle post van het pensioenfonds dan automatisch op uw nieuwe adres in het binnen- of buitenland. Bekijk ook goed wat de gevolgen zijn voor uw AOW.

  Verhuizen binnen Nederland
  Verhuist u binnen Nederland, dan hoeft u dat niet door te geven. Wij krijgen uw nieuwe adres namelijk via de gemeente. Vergeet dus niet uw verhuizing bij uw nieuwe gemeente te melden.

  Melding van overlijden
  Als u in het buitenland woont en overlijdt, moeten uw nabestaanden dit aan Pensioenfonds Honeywell doorgeven. Dit kan door een kopie van de overlijdensakte op te sturen. De uitkering van het ouderdomspensioen wordt dan stopgezet. Als er recht bestaat op een partner- of wezenpensioen, zorgen wij voor uitbetaling hiervan.

  Meer informatie

Meer weten?

Wilt u meer informatie over uw pensioenregeling?

Kijk dan in de volgende documenten.

Onze uitvoeringskosten vindt u in het jaarverslag.