Zoeken

FAQ

 • Hoe vindt de opbouw van pensioen plaats bij arbeidsongeschiktheid?

  Wordt u arbeidsongeschikt volgens de Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)? U kunt vragen uw deelnemerschap door te zetten zonder betaling van premie.

  De mate van voortzetting is afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Dit is een percentage waarvoor u als niet actieve deelnemer op grond van de WIA arbeidsongeschikt bent. Daarbij houden we de volgende indeling aan:

  Mate van arbeidsongeschiktheid

  Percentage voortzetting

  80% tot 100%

  75%

  65% tot 80%

  50,75%

  55% tot 65%

  42%

  45% tot 55%

  28%

  < 35%

  0%

 • Hoe werkt waardeoverdracht bij indiensttreding?

  Verandert u van baan? Dan kan dit zorgen voor een breuk in de opbouw van uw pensioen. Dat is nadelig voor de hoogte van uw pensioen. Om deze nadelige gevolgen zoveel mogelijk te verkleinen, werkt het fonds bij indiensttreding mee aan waardeoverdracht. 

  Bij waardeoverdracht draagt u de waarde van eerder opgebouwde pensioenen over aan het fonds. Bijvoorbeeld bij uw vorige pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij.

  Draagt u de waarde van de pensioenrechten die u ergens anders heeft opgebouwd over? Dan kunt u uw aanspraken op pensioen bij Honeywell verhogen. Ook kunt u zo de aanspraak op partnerpensioen verhogen. 

  Na uw indiensttreding krijgt u automatisch van ons fonds een indiensttredingsbrief (de zogeheten Startbrief). Op de bijlage vult u in wie uw vorige werkgever en pensioenuitvoerder was. 

  Ons fonds neemt daarna contact op met uw vorige pensioenuitvoerder. Waardeoverdracht kost tijd. Het duurt vaak minimaal negen maanden.

 • Hoe zit het met de eigen bijdrage in de pensioenpremie?

  De eigen bijdrage van de actieve deelnemers is 10,89% van de pensioengrondslag (percentage 2020).

  Deeltijdwerkers betalen de eigen bijdrage in verhouding.

 • Ik woon samen; geldt het partnerpensioen dan ook voor mijn partner?

  Ja. 

  Op voorwaarde dat uw partner geregistreerd staat bij de burgerlijke stand.

  Heeft u uw samenleving laten vastleggen in een notariële akte (testament of samenlevingscontract)? Dan kunt u daarin uw partner aanwijzen als ontvanger van het partnerpensioen.

 • Moet ik een Bewijs van in leven zijn opsturen?

  Als u pensioen ontvangt en in het buitenland woont, kunnen we u vragen een Bewijs van in leven zijn (Attestatie de Vitae) naar ons te sturen.

 • Moet ik een studiebewijs voor mijn wezenpensioen opsturen?

  Als u een wezenpensioen ontvangt en 18 jaar wordt, vragen we u een bewijs of een verklaring op te sturen waarin staat dat u studeert of een opleiding volgt. Voorlopig hoeft u dat niet te doen. We betalen uw wezenpensioen gewoon uit. Dus ook als u niets opstuurt.

  Door het coronavirus kunt u niet of moeilijk aan een bewijs of verklaring komen. Daarom hoeft u nu niets op te sturen. Zodra u een verklaring of bewijs kunt opsturen, moet u dat alsnog doen.

  Als u stopt met uw studie of opleiding

  Stopt u met uw studie of opleiding? Dan moet u dat wel aan ons doorgeven. Zo voorkomt u dat u later wezenpensioen moet terugbetalen.

 • Moet ik mijn samenleven melden bij het pensioenfonds?

  Nee. Pas op het moment van overlijden moet de achterblijvende partner de nodige stukken overleggen. Het samenleven moet dan tenminste zes maanden hebben geduurd. De partners moeten op hetzelfde adres hebben gewoond. Op het moment van pensionering moet u uw partner wel aanmelden bij het pensioenfonds.

 • Op welke manier wordt er geïndexeerd?

  Of uw pensioenfonds toeslag geeft (indexatie) is voor een groot deel afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad.

  Volgens de regels kan een pensioenfonds een gedeeltelijke toeslag geven als de beleidsdekkingsgraad minstens 110% is.

  De grens voor totale toeslagverlening ligt rond de 130%.

  Deze regels gelden voor pensioenfondsen sinds 2015. Sinds 1 januari 2016 geldt een andere norm.

  Het pensioenfonds volgt daarin de pensioenregeling van PME. Het pensioenfonds probeert deze pensioenen mee te laten stijgen met de prijzen in plaats van de lonen.

  Voor de aanspraken van de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden gold de prijsindex al als maatstaf.

  Met deze nieuwe regels is de verwachting dat we de komende jaren geen volledige toeslagverlening geven.

 • Wat gebeurt er als mijn dienstbetrekking wordt beëindigd?

  Komt er een einde aan uw baan bij Honeywell? Dan eindigt meestal ook uw deelneming in het pensioenfonds. 

  Maar niet altijd. Soms zetten we uw deelneming geheel of gedeeltelijk door. 

  U houdt bij het einde van de deelneming de aanspraken die u op dat moment hebt opgebouwd. De opgebouwde aanspraken zijn helemaal gefinancierd. U bent dan ook geen premie meer verschuldigd na beëindiging van de deelneming in het fonds. 

  De pensioenaanspraken gaan als het ware een slapend bestaan leiden tot het moment waarop het pensioen ingaat. Daarom wordt er ook wel gesproken over 'premievrije aanspraken' of 'slapersrechten'. Zijn de opgebouwde aanspraken minder dan ongeveer € 497,27 (bedrag 2020)? Dan kopen we die aanspraken na twee jaar af. 

  Het fonds werkt ook mee aan overdracht van de bij het fonds opgebouwde pensioenen aan een nieuwe pensioenuitvoerder. Zo verminderen we de nadelige effecten van een verandering van baan voor de opbouw van pensioen.

 • Wat gebeurt er met het partnerpensioen bij echtscheiding?

  Het gehele opgebouwde partnerpensioen komt op het moment van echtscheiding toe aan de ex-partner. Het partnerpensioen is het pensioen dat direct ingaat plus het uitgestelde pensioen.
  Bij een echtscheidingsconvenant kunt u hiervan afwijken.
  Voor samenlevende partners geldt dit normaal gesproken niet. De ex-partner heeft daarom geen aanspraak op het partnerpensioen. Ook hier geldt dat u andere afspraken kunt maken. Neemt u van tevoren contact op met uw pensioenfonds.

 • Wat is het WIA-excedentpensioen?

  Uw pensioenregeling heeft een zogeheten WIA-excedentpensioen. Hiermee verzekert u een aanvulling op de WIA-uitkering.

  Verdient u meer dan het WIA-maximumsalaris (in 2020: € 57.232)? Als u arbeidsongeschikt raakt, dan volgt geen WIA-uitkering over dit excedentsalaris.

  Met de regeling WIA-excedentpensioen verzekert u juist dit deel.

  Raakt u dan dus arbeidsongeschikt, dan krijgt u naast uw WIA-uitkering een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen.

  Het WIA-excedentpensioen is 80% van het jaarsalaris voor zover dat hoger is dan de loongrens. Het maximum is € 100.000.

  De uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

 • Wat krijgt mijn partner als ik kom te overlijden?

  Overlijdt u tijdens het actieve dienstverband, dan krijgt uw partner een levenslang partnerpensioen. Tot hij/zij de AOW-leeftijd bereikt, zit daar een tijdelijk partnerpensioen bij inbegrepen. Als u op pensioendatum of bij eerder vertrek voor uitruil heeft gekozen, wordt aan het opgebouwde partnerpensioen een extra levenslang partnerpensioen toegevoegd. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen wordt verlaagd.

  Overlijdt u na de pensioendatum? Dan is de uitkering 70 procent van het opgebouwde ouderdomspensioen. Dit geldt alleen als u op de pensioendatum niet heeft afgezien van het recht op partnerpensioen. Aan de uitkering wordt het partnerpensioen toegevoegd dat eventueel is ingebracht via waardeoverdracht.

 • Welke keuzes heb ik met betrekking tot het partnerpensioen op het moment van pensionering?

  U moet keuzes maken op het moment waarop u 68 jaar wordt. Tijdens prepensioen blijft u deelnemer in het fonds.

  U kunt kiezen uit:

  • Het opgebouwde partnerpensioen omzetten in een hoger pensioen voor u zelf. Heeft u geen partner? Of heeft deze zelf een goed inkomen? Dan ligt deze keuze voor de hand
  • Het opgebouwde partnerpensioen aanvullen met een gedeelte van uw pensioen.
 • Welke keuzes zijn er op het moment van pensionering?

  U kunt kiezen voor: 

  • Het omzetten van partnerpensioen in pensioen en vice versa.
  • De hoog/laag variant. Door deze vorm van uitruil kunt u uw pensioen tijdelijk verhogen. U kunt op de pensioeningangsdatum eenmalig kiezen. Eerst een bepaalde periode een hoger pensioen. Dan een periode een lager pensioen. Daarbij mag de laagste uitkering niet minder dan 75% van de hoogste uitkering zijn. Het omgekeerde (de laag/hoog-variant) kan ook.